strona wrocławskiego osiedla HUBY

Forum | Zdjęcia | Galeria handlowa
RECYKLINGsmall logo

LOKALIZACJA ŚMIETNIKÓW - prawo budowlane

Można powiedzieć, ze zmiany obyczajowe sięgnęły śmietników. Tych zamykanych jest coraz więcej. Są na klucze, kłódki, kody, a nawet na pilota w ogrodzonych osiedlach. W całym mieście trwa akcja przebudowy śmietników na starych blokowiskach.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690.

Prawo budowlane, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, reguluje kwestie odległości pomiędzy kontenerem na śmieci a budynkiem mieszkalnym (art. 22-25).

  • odległość śmietnika od drzwi i okien budynków powinna wynosić 10 m,
  • odległość od sąsiedniej działki - 3 m - i ile śmietniki nie stykają się ze sobą,
  • inwestor powinien wyodrębnić miejsce na gromadzenie odpadów stałych i ich segregację (art. 22),
  • dojście do śmietnika powinno być utwardzone,
  • dostęp do śmietnika blokowego powinny mieć osoby niepełnosprawne.

BUDOWA OSŁON ŚMIETNIKOWYCH

Jedną z pierwszych inwestycji realizowanych przez wspólnoty mieszkańców jest budowa osłon śmietnikowych. Ta prosta inwestycja umożliwia uporządkowanie zakończenie "problemów sanitarnych" związanych ze śmietnikami.
Realizację inwestycji można powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Czy jest to dobre rozwiązanie? Tak, lecz pod warunkiem, że potrafimy wynegocjować zadawalające warunki np. z WPO-ALBA, Trans-formers, czy Eco-Recycling.

Warunki ekonomiczne

Za przykład niech posłużą osłony śmietnikowe na 4 standardowe kontenery 1100 litrowe, z cegły klinkierowej, zadaszone, osiatkowane, z bramką wejściową zamykaną na zamek:

  • cena brutto ok. 11 tys. - 18 tys. zł.

Wersja z blachy dachówkowej, powlekanej -  byłaby tańsza o ok. połowę czyli w granicach 6 tys. zł. Istnieje również możliwość wyremontowania istniejących osłon śmietnikowych. Koszt naprawy, podwyższenia ścian, zadaszenia, osiatkowania to ok. 3,5-6,5 tys. zł.

Wymagania techniczne

Zgodnie z ustawą prawo budowlane zadaszone osłony śmietnikowe zaliczane są do obiektów małej architektury i nie wymagają pozwolenia na budowę. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • podłoże gruntowe - teren nieuzbrojony,
  • zapewnienie odległości min. 10m od okien i drzwi budynków, max. 15 m od miejsca dojazdu pojazdów do odbioru odpadów,
  • utwardzone dojścia do budynków i do miejsca dojazdu.

Z naszej strony zwracamy uwagę na szczeliny dylatacyjne i wykonanie dodatkowego betonowego pasa wokół osłon śmietnikowych  (czego zazwyczaj nie przewidują umowy standardowe).

Wykonanie osłon śmietnikowych związane jest często z zawarciem umowy na czas oznaczony na świadczenie usług odbioru śmieci po określonej stałej cenie - radzimy przed podpisaniem umowy przeprowadzić odpowiednie negocjacje cenowe. Cena śmieci zależy od stopnia ich posegregowania, dlatego radzimy zastanowić się nad wykonaniem dodatkowego utwardzonego miejsca na kontenery do selektywnej zbiórki odpadów.

CZYSZCZENIE KONTENERÓW

Nie ma przepisów regulujących kwestie mycia pojemników na śmieci -  dlatego SANEPID nie interweniuje w tych sprawach. Inspektorzy sanepidu nie mogą karać zarządców, bo nie zajmują się kontrolą sanitarną śmietników. Za czystość kubłów odpowiada zarządca.

Po Wrocławiu teoretycznie, codziennie jeżdżą trzy pojazdy (jeden Trans-Formers, dwa WPO-ALBA), które dezynfekują kontenery na śmieci (firmy te dezynfekują kubły tylko, gdy temperatura przekracza 25 stopniu Celsjusza). Czyszczenie wodą jednego kubła trwa ok. 2 minuty. Czyszczenie odbywa się wodą ze środkami chemicznymi, wtłaczanymi w pojemnik pod ciśnieniem ok. 220 atmosfer.

Wielu administratorów nieruchomości ma podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości. Wielu administratorów uważa jednak, że czystość kubłów jest sprawą ich właścicieli, co oznacza, ze w ogóle nie interesują się stanem sanitarnym ich pojemników na odpady stałe.

Proponujemy, w umowach z firmami oczyszczającymi żądać klauzuli o czyszczeniu kontenerów i pojemników na śmieci.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | E-mail | ©2002-2006 Maciej Borowski